Túi lọc nước Lõi lọc nước
Lọc chất lỏng

Hóa chất

Hóa dầu

Lọc nước

Mỹ phẩm, dược phẩm

Thuốc thử thuộc hóa chất

Sơn, sơn dầu, vecni

Chất bán dẫn

Đường

Thường sử dụng cho công đoạn lọc cuối cùng

Sau các thiết bị lọc khác

Hóa chất

Công nghiệp thực phẩm (dần thực vật, giấm)

Chất bán dẫn

Nước làm nguội

Chất lỏng sạch

Sơn, vecni

Các loại sáp

Lọc khí

Loại bỏ bụi trong công nghiệp

Lọc khí nén

Bụi, khói trong không khí, các chất ô nhiễm dạng rắn trong các hệ thống

Thường sử dụng cho công đoạn lọc cuối cùng

Sau các thiết bị lọc khác

Loại bỏ bụi trong không khí trong công nghiệp